Nyheder

Nyhedsbrev

November 2019:

 

Nyhedsbrevet kan ses ved at trykke herInformation fra bestyrelsen

August 2019

Vagn Sohn (Gl. Lundgårdvej 2) har sendt nedenstående om mulighed for at låne en lang grensav:

Der er flere steder med problemer med grene ud over vejene. Man kan låne en grensav med 4 meters skaft hos mig. Der er ingen grund til at folk skal købe sådan en. Man kan henvende sig til mig på 61 79 69 15.

Hilsen Vagn Sohn. 

 

Bestyrelsens beretning 2018-2019

Maj 2019


Bestyrelsen arbejde
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. På det første møde på Fur konstitueredes bestyrelsen. Preben Laursen tiltrådte som nyt medlem. Bestyrelsen konstitueredes sig uændret med Birger T. Madsen (formand) og Helen Guldbæk (næstformand). Som ny kasserer valgtes Preben Laursen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lars K. Nielsen og Peder Jacobsen. Lars har haft opsyn med veje, stier og trapper. Peder Jacobsen har taget sig af specielle opgaver. Ejner Kold som fratrådte bestyrelsen sidste år har assisteret Preben Laursen med kasserer opgaven. I februar havde bestyrelsen et møde i Silkeborg. På mødet havde vi en opfølgning på ansøgningen om asfaltering samt drøftelser om fiberbredbånd og en evt. badebro og Peder Jacobsen ville undersøge økonomi og vilkår for en hjertestarter i området. Desuden blev generalforsamlingen planlagt.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde! En særlig tak til Ejner for hjælpen med overdragelse af kassererjobbet og til Lars for 4 års solidt arbejde i bestyrelsen.


Kort gennemgang af faste opgaver:


Veje og stier
Efter sidste års indsendelse af anmodning om asfaltering af Ulstedvej har der i februar været en opfølgning. Ingeniør Anette Lindholdt Kornvig, Teknik, Miljø & Udvikling - Skive Kommune gav os en opdatering hvor hun gør opmærksom på at det ikke er nogen let sag (bl.a. fordi der er ukendskab om vejkassens beskaffenhed). Man vil sætte økonomi på opgaven og medtage den til politikkernes budgetforhandlingerne til budget 2020. Samtidig fik vi oplyst at man vil forsætte forsøgene med DUSTEX behandling for støvdæmpning i år og få en fortsat behandling på budget 2020. 

Hvad angår vores private fællesveje så kører vedligeholdelsen i en fast rutine. Lars K. Nielsen har kontakten til vejmanden, Palle Christensen, som selv holder øje med tilstanden løbende. Det er erfaringen at vejene har været godt holdt i løbet af året og at omkostningerne har ligget inden for budgettet. Der er også en grusbunke på hjørnet af Vaandalsvej og Gl. Lundgårdsvej som man gerne må tage af hvis et hul bliver stort
inden næste tur fra vejmanden. Som noget nyt har vi fået den vestligste gangsti (v/Lundemark) renoveret, den var helt groet til. Vi har tidligere i udsendte nyhedsbrev opfordret lodsejere langs gangstierne til at tjekke bevoksningen og få passagen skåret til inden foråret. Vi har haft en enkelt beboerklage for bevoksning ved Skovtved, men har efter inspektion fundet forholdene rimeligt i orden.

Trapper
Det ser ikke ud til at vinteren har forårsaget skader på trapperne i år, som jo har været meget mildt og uden isdannelser. Trappen som vi for to år siden fik flyttet ind i klinten står stadig fint. Men vi skal være forberedt på at der løbende bliver reparationer og omkostninger på trapper afhængig af vejr og vandstand i Limfjorden. Derfor må vi have det på budgettet hvert år.


Mobildækning og evt. fiberbredbånd
I længere tid har Telia og Telenor drevet deres net i fællesskab, og det er i første omgang disse 2 selskabers kunder, der burde opleve en betydelig forbedring. Vi har fået færre henvendelser om dårlig dækning, men det er stadig kun de to selskaber som har antenner på masterne. Vi vil fra bestyrelsens side opfordre de grundejere, som ikke har oplevet forbedringer, til at lægge pres på deres udbyder, for at få dem til at få etableret deres udstyr på de nye master.

Vi er blevet opfordret til at undersøge mulighederne for etablering af fiber bredbånd i området. Vi har haft en korrespondance med ENIIG, men kender endnu ikke svarene. Vi forventer på generalforsamlingen at kunne orientere nærmere om dette.

Specielle projekter: Hjertestarter og badebro

Hjertestarter
Bestyrelsen har overvejet at investerer i en hjertestarter opstillet i området. Når vi har overblik over de praktiske forhold og økonomi, tager vi beslutning om det videre – enten umiddelbar iværksættelse eller beslutning på GF. Økonomien for køb af hjertestarteren samt driftsomkostning er kendt nu. Problemet er hvor den skal placeres. Vi er nødt til at have den placeret et sted hvor der er nettilslutning, idet en selvstændig nettilslutning for hjertestarteren alene bliver meget dyrt. Peder Jacobsen som står for undersøgelsen, har et foreløbigt tilsagn fra IMERYS, at vi må installere den på deres administrationsbygning. Vi er lydhøre overfor andre forslag til placering.

Badebro
Vi blev på sidste generalforsamling opfordret til at undersøge hvad en badebro vil koste og hvorvidt den kan etableres. Vi har indhentet et foreløbigt tilbud og det indikerer at vi står overfor en betydelig udgift både investeringsmæssigt og drift (op- og nedtagning for sæsonen) hvis vi etablere en sådan. De foreløbige vurderinger for økonomien vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen. Desuden vil det kræve en byggetilladelse som evt. også inddrager kystdirektoratet.


Indsigelse mod kommende råstofplan og anlæg af skydebane.

RåstIofplan 2020-24

Vi har indgivet en indsigelse mod den kommende råstofplan, hvor der iflg. planen skal graves i et område umiddelbart op til den sydvestlige del af sommerhusområdet (Ounild graven). Den ny råstofplan skal vedtages i 2020 for den efterfølgende 4 års periode. Vi håber med indsigelsen at få det område fjernet i den nye råstofplan. Vores tidligere formand Villy Hansen har gjort opmærksom på planen og udarbejdet forslaget til indsigelse. Denne indsigelse er vi gået videre med til Region Midtjylland.

Ansøgning om skydebane
Siden er der dukket en ansøgning om etablering af skydebane i Morten Thises Grav. Det har afstedkommet en række reaktioner fra vore medlemmer hvoraf 10-12 grunde har modtaget en såkaldt "Naboorientering". Grundejerforeningen er ikke blevet hørt, men har indsendt en indsigelse mod projektet (er rundsendt tidligere). 

Der vil blive redegjort mere detaljeret om ovennævnte punkter under bestyrelsens mundtlige beretning til generalforsamlingen den 1. juni, hvor vi ser frem til et godt fremmøde. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 i Fur forsamlingshus. Vær opmærksom på tilmelding senest den 22. maj via e-mail eller tlf.

Birger T. Madsen (formand)
Bestyrelsen
Ulsted Grundejerforening

Nyhedsbrev fra Ulsted Grundejerforening

Marts 2018

 

Bestyrelsens arbejde:

Der har været  afholdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. På det første møde på Fur  konstitueredes bestyrelsen. I februar havde bestyrelsen et møde i Silkeborg. På mødet havde vi en opfølgning på mobildækningen, efter at  de nye antenner er rejst. Andre punkter på dagsordnen var : Asfaltering af Ulstedvej og orientering om en indledt fredningssag for bakkelandet på Nordfur - altså omkring vores område. Se nærmere efterfølgende:

Asfaltering af Ulstedvej ?

Der har i årets løb været  flere henvendelser fra grundejere som, med rette , har beklaget sig over  vejens tilstand og vedligeholdelse. Det har desværre været et ofte tilbagevendende problem  i den sidste sommer og efterår med den megen regn. Derfor planlægger bestyrelsen at sende en ansøgning/opfordring til Skive Kommune om at få vejen asfalteret .  Vi har fra vores tidl. formand Villy Hansen fået en opfordring til at forsøge med en ansøgning, og bestyrelsen deler bekymringen om vejens tilstand. Vi forventer  en ansøgning fremsendt inden udgangen af marts måned. I vil naturligvis blive nærmere orienteret om forslaget på generalforsamlingen den 12 maj.

Mobilmasterne

I bestyrelsen var der en bred opfattelse af, at de nye mobilmaster har forbedret muligheden for netadgang og telefoni på øen. Vi har erfaret at TELIA og TELE NORD har antenner på masten, og vi ved at et af vore medlemmer har opfordret TDC om at følge trop.  Vi hører gerne fra jer, hvis I stadig har problemer (og hvilket selskab der betjener jer med mobiladgang).

Fur rundt march

Vi har haft henvendelse fra folkene bag arrangementet FUR RUNDT  med ønske om at lade ruten gå fra Ulstedvej ned ad Ulstedhage  i år. Det ser vi ikke  umiddelbart noget problem i. Blot skal sommerhusene med skel til Ulstedhage være forberedt på "noget trafik" lørdag den  14 juli. Lad os vide, hvis der er kommentarer til dette.

Fredningsforslag for det nordlige Fur

Formanden har været til et offentligt møde på Fur Bryghus hvor Danmarks Naturfredning fremlagde en skitse til et påtænkt fredningsforslag for det nordlige FUR (kysten og bakkerne bag). Den foreløbige afgrænsning af arealet, der ønskes fredet, går uden om vore medlemmers parceller, men helt op til mod øst og syd. Vi fik det ud af mødet at en fredning  ikke vil pålægge vores grundejere nogle yderligere restriktioner. Vi er på DN's mailingliste og vil blive løbende informeret. DN påtænker at fremsende et fredningsforslag sammen med Skive Kommune, efter en drøftelse med lokale lodsejere. På generalforsamlingen regner vi med at kunne give en status for forslagets videre forløb.

Beskæring ved veje og stier

Vi opfordrer grundejere som har skel til veje og stier om at tjekke for grene der reducerer passagen. Det er tid at gøre det nu i foråret. Vi har haft en enkelt klage på en af gangstierne. Det er de naboliggende grundejeres forpligtigelse at stierne holdes fri for begroning. Se i øvrigt på vores hjemme side hvad kravene er.

Generalforsamlingen - forslag

Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i forsamlingshuset den lørdag den 12 maj kl. 17.00. På generalforsamlingen kan rettidigt indkomne forslag behandles (5 dage før). Vi opfordrer  dog alle sommerhusejere om løbende at henvende sig til bestyrelsen, hvis I har problemer eller spørgsmål som ønskes løst/besvaret - vi er på arbejde også mellem generalforsamlingerne. Ved at tage alle mindre sager, som de kommer, undgår vi på generalforsamlingen at bruge tid på meget små sager som måske kun er aktuelle for en enkelt grundejer. I er altid velkommen til at ringe!

Hvis I har kommentarer  til dette nyhedsbrev er i velkommen til at ringe/maile:

Formandens tlf: 20 42 52 99, E-mail: birgertuemand@privat.dk

Med venlig hilsen

Birger T. Madsen

pv. Ulsted Grundejerforening's bestyrelse

Nyhedsbrev

Oktober 2017

 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Birger Madsen: Formand

Helen Guldbæk: Næstformand

Ejner Kold: Kasserer

Lars K. Nielsen: Sekretær

Peder Jakobsen: Bestyrelsesmedlem

 

Telemaster:

Vi har i grundejerforeningen løbende fulgt op på Skive Kommunes lovning på flere telemaster på den nordlige del af Fur, med henblik på at forbedre modtagelse af mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Seneste udmelding er, at de 2 nye master der opsættes på Imerys og Råkilde Camping er klar ca. uge 44 og så skal Telenord bruge ca. 2 uger til at sætte det nye udstyr i drift.


Vedligeholdelse af fællesveje (ikke Ulstedvej):

Vi bruger normalt Poul Mikkelsen til at ordne småhuller i vores veje og Palle Christensen til de større udbedringer. Dette fungere fint, men der kan være et lille problem med småhuller, hvor udbedring nødvendigvis først sker når problemet er blevet mere omfattende. Vi har derfor i bestyrelsen diskuteret, om det kunne være en god ide at få lagt nogle småbunker med grus ved de enkelte veje i området, så sommerhusejerne selv har mulighed for at fylde lidt grus i generende småhuller. Der vil stadig blive sørget for at vejene udbedres efter behov, og specielt på vejene med de stejle opkørsler vil Palle Christensen udføre arbejdet med sin gummiged.

Bestyrelsen vil samtidig opfordre alle til løbende at henvende sig til os, hvis man har emner/problemer, som ønskes løst, så det hele ikke gemmes til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen