Vedtægter

  

 

 

                                                                           

VEDTÆGTER

for 


ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

 

 

 

§1      Foreningens navn er “Ulsted Grundejerforening, Fuur”

 

          stk. 2   Den geografiske afgrænsning for foreningens område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt samme lokalplans tillæg nr. 23.2.

 

          stk. 3   Alle parcelejere indenfor dette område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

 

          stk. 4   Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser af grundejermæssig karakter, herunder at varetage vedligeholdelse af veje, stier og trapper - samt at udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

 

§2      Foreningens medlemmer er de parcelejere, hvis parceller er eller vil blive udstykket i henhold til det udstykningsforslag for sommerhusgrunde, som er udfærdiget af landinspektør Balling-Engelsen, Skive, i januar 1966 for Nordøst-Fuur.

 

          stk. 2   Udgået.

 

§3      Udgået.

 

§4      Udgået.

 

§5      I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel af foreningens formue.

 

          stk. 2   I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata.

 

          stk. 3   Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut – bank eller sparekasse – til højest mulig forrentning.

 

          stk. 4   Formuen må i ingen tilfælde investeres i værdipapirer, fremmed valuta eller lignende.

 

          stk. 5   Grundejerforeningen kan optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver i relation til generalforsamlingsbeslutninger og/eller myndighedskrav.

 

§6      Til foreningens drift betaler hvert medlem et årligt kontingent, som af bestyrelsen forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

          stk. 2   Kontingentet betales 1 gang årligt til foreningens kasserer efter retningslinjer fastsat af generalforsamlingen.

 

          stk. 3   Udgået.

 

§7      Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

          stk. 2   Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal. Bestyrelsen bestemmer dato og sted.

 

          stk. 3   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent og refusioner.

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.

7. Valg af revisorer og 1 suppleant.

8. Eventuelt.

 

          stk. 4   Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis det kræves af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

Såfremt ekstraordinær generalforsamling kræves afholdt, påhviler det bestyrelsen at indkalde hertil 3 uger efter begæringens modtagelse.

 

          stk. 5   Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske ved e-mail eller almindeligt brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

          stk. 6   Alle beslutninger – herunder om optagelse af lån – vedtages ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

 

          stk. 7   Beslutning om ændring af foreningens vedtægter skal vedtages af 2 (to) på hinanden følgende generalforsamlinger for at opnå gyldighed. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. Ved 2. behandling af et således vedtaget forslag kan forslaget vedtages endeligt ved simpelt stemmeflertal.

Såfremt praktiske eller økonomiske hensyn taler herfor, kan generalforsamlingen beslutte, at ændringen midlertidigt træder i kraft, indtil endelig vedtagelse kan finde sted.

 

          stk. 8   Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de parcelejere, der er tilsluttet foreningens dækningsområde, således at én parcel er lig med én stemme. Dog stemmer indehavere af flere parceller også kun med én stemme.

Medlemmer, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog repræsentere mere end 2 (to) andre medlemmer ved fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal godkendes af dirigenten på generalforsamlingen.

 

          stk. 9   Afstemningen på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis dette kræves.

 

 

§8      Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og sekretær.

Indenfor eller udenfor medlemskredsen kan bestyrelsen antage en kasserer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

          stk. 2   Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Suppleant for bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Såfremt suppleanten indtræder i en bestyrelsespost, fortsætter han valgperioden ud for det bestyrelsesmedlem, som han afløser.

 

 

§9      Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest den 1. april.

 

          stk. 2   Revisorerne har ret til uden forudgående varsel at kræve regnskabet til gennemsyn.

 

          stk. 3   Valg som revisor er gældende for 2 år.

 

          stk. 4   Det reviderede regnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

 

§10   Det påhviler medlemmerne at give bestyrelsen underretning om bopælsforandringer samt underrette om ejerskifte.

 

          stk.2    Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

§11   Alle forpligtelser overfor foreningen er bindende såvel for nuværende parcelejere som for kommende ejere eller brugere af disse ejendomme og parceller heraf.

 

          stk. 2   Foreningens oprindelige vedtægter er tinglyst servitutstiftende på ejendommene med påtaleret for den til enhver tid værende bestyrelse for foreningen, og vil kun kunne aflyses, når der er kvitteret af foreningens bestyrelse til aflysning i tingbogen.

 

§12   Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

  

 

 

o o O o o

 

 

Således ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. august 1969, den ekstraordinære generalforsamling den 25. august 1984, den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 1993, den ordinære generalforsamling den 8. juni 2003, samt den ordinære generalforsamling den 17. maj 2014.

 

Senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. maj 2015.