"Gamle nyheder"

Bestyrelsen
 
16. februar 2017
 
På bestyrelsesmødet den 4. februar måtte bestyrelsen igen rekonstituere sig, idet Helen Guldbæk har ønsket at blive aflastet i bestyrelsesarbejdetpå grund af sygdom i den nærmeste familie.
Samtidig har bestyrelsesmedlem John Bach Thygesen, der som suppleant blev en del af bestyrelsen efter at Lone Vigh forlod bestyrelsen i efteråret 2016, måttet trække sig fra alt bestyrelsesarbejde af tidsmæssigt grunde.
Sammensætningen af den ikke-fuldtallige bestyrelse kan ses under fanen "Information/Bestyrelsen".
 
Bestyrelsen
 
4. oktober 2016
 
På bestyrelsesmødet den 3. september har bestyrelsen rekonstitueret sig, da Lone Vigh desværre har måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom.
Suppleanten John B. Thygesen er nu bestyrelsesmedlem, og fordelingen af posterne fremgår af oversigten over bestyrelsen under fanen "Information/Bestyrelsen". 

Rotter

16. maj 2016

Der er konstateret flere tilfælde af rotter på Lundemark.

Mortalin er på sagen og anbefaler, at man ophører med at fodre fugle, da rotterne lever godt af disse fodringer.

Information fra Skive Vand
 
4. maj 2016
 
Forbrugerne under Ulsted Vandværk forsynes nu med drikkevand fra Fur Vandværk.
 

Du forsynes nu med drikkevand fra Fur vandværk.

Som tidligere oplyst vil der kunne forekomme mindre ændringer i trykforholdene på dit vand.

Ligesom du måske synes, at vandet smager lidt anderledes.

Vandet fra Ulsted vandværk var meget blødt vand (hårdhedsgrad 3 dH). Vandet fra Fur vandværk har en hårdhedsgrad på 14 dH (temmelig hårdt vand).

Hårdhedsgraden er angivet i dH (tyske hårdhedsgrader). Hårdhed er en betegnelse for vandets indhold af opløst calcium og magnesium.

Hvad betyder ændringen i hårdhedsgrad ?

Hårdhedsgraden har betydning for brug af sæbe ved vask. Jo højere hårdhedsgrad des mere vaskepulver skal benyttes. Ved vask af tøj skal du følge doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Hvis du har opvaskemaskine, skal indstillingen på maskinen for hårdhedsgrad måske ændres, for at sikre korrekt saltdosering.

Med venlig hilsen
Jan Falk 
Ingeniør

Information fra Skive Vand

22. marts 2016

Vandledningsarbejder på Fur.

Efter Påske starter Skive Vand A/S med nogle vandledningsarbejder på Fur. Vi laver en ny vandledning i del af Våndalvej (ledningen etableres i rabatten).

Ved Ulstedvej/Gl. Lundgårdvej etableres en plastbrønd (trykforøgerstation).

I løbet af april måned 2016 etableres en ny vandledning i Kønsborgvej (fra Hvirpgade helt frem til Ulsted vandværk). Når denne ledning er etableret vil vandforsyningen til Ulsted området ske fra Fur vandværk. Det betyder, at Ulsted vandværk nedlægges. Det forventes, at Ulsted området forsynes fra Fur vandværk i maj måned 2016.

Forbrugerne kan, når omkoblingen til Fur vandværk er sket, måske opleve, at vandtrykket er lidt mindre end man er vant til, ligesom vandet kan opleves at have en anden smag.

Vandet fra Ulsted vandværk er meget blødt (lav hårdhedsgrad), mens vandet fra Fur vandværk har en større hårdhedsgrad.

Fur Udviklingsråd

22. december 2015
 
På foranledning af en henvendelse fra Fur Udviklingsråd har bestyrelsen for Ulsted Grundejerforening udsendt følgende 2 dokumenter til foreningens medlemmer:
Spørgsmål til sommerhusejere fra Fur Udviklingsråd:  Klik her
Sommerhuse til udlejning søges:  Klik her

Nyhedsbrev 2015

20. december 2015
 
Kære medlemmer af Ulsted Grundejerforening
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Samtidig vil vi nedenfor orientere jer om noget af det, bestyrelsen har arbejdet med i efteråret.
Bestyrelsen har næste møde d. 11. februar 2016. Hvis der er særlige emner, I ønsker, bestyrelsen skal behandle på dette møde, er I meget velkomne til at kontakte os. 
 
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til primært at anvende e-mail ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes e-mail adresser findes på foreningens hjemmeside under INFORMATION - BESTYRELSEN og i udhængsskabet på infostanderen ved Ulstedvej nr. 10.
Hvis der er tvivl om, hvilket bestyrelsesmedlem der skal kontaktes, kan man anvende foreningens officielle e-mail adresse ulstedgrundejerforening@gmail.comog e-mailen vil blive videresendt til rette bestyrelsesmedlem.
 
Bekymring for erosion af nordkysten
Nu har de første vinterstorme besøgt Limfjordsområdet. Som vi har set før, går det ud over trapperne. Bestyrelsen vurderer jævnligt behovet for udbedring af skader på funderingen af trapperne. Der kan imidlertid ske skader, vi ikke ser med det samme. Vi gør opmærksom på, at færdsel på trapperne sker på eget ansvar, og vi opfordrer alle til at være opmærksomme på eventuelle risici i forbindelse med trapper og stier, der kan være underminerede.  
 
Bestyrelsen har, som det blev vedtaget på sidste generalforsamling, kontaktet Skive Kommune og Kystdirektoratet vedrørende bekymring for erosion af Furs Nordkyst.
Vi har modtaget et grundigt svar, hvoraf det fremgår, at Teknisk Forvaltning har været og besigtiget kyststrækningen ud for Ulsted Grundejerforening. Vurderingen er, at der ikke er umiddelbar risiko for, at den pågående erosion er til fare for fast ejendom eller infrastruktur. Kommunen er i løbende dialog med Kystdirektoratet og de øvrige Limfjordskommuner om kyst- og højvandssikring. På næste generalforsamling vil punktet blive yderligere belyst og diskuteret. 
 
Affald
Affaldssystemet med molokkerne fungerer generelt godt. Der har været nogle mindre problemer som fx en låst flaskecontainer, som blev klaret efter kontakt med Nomi4s.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må sættes storskrald ved molokkerne! Alle sommerhusejere kan få afhentet storskrald på adressen op til seks gange i løbet af et år. Bestilling skal ske senest dagen før en torsdag i lige uger på tlf. 9610 6240 eller borgerservice@nomi4s.dk. Se nærmere på info om storskrald og haveaffald i Skive Kommune. Vi minder desuden om, at Genbrugspladsen på Fur har åbent lørdage fra kl. 9.30 til 12.30. Klik her for info om storskrald og haveaffald i Skive Kommune
 
Generalforsamling 2016
Bestyrelsen har besluttet, at næste års generalforsamling allerede starter kl. 17.00 - se evt. nærmere på foreningens hjemmeside under INFORMATION - DATOER.
 
Internet
Nyt om internet/bredbånd i Ulsted Sommerhusområde - for nærmere info klik her.

Generalforsamling 2015

18. maj 2015

Den 16. maj 2015 var der generalforsamling i Ulsted Grundejerforening med deltagelse af 63 personer fra 33 ejendomme.

Der vil senere blive udsendt udførligt referat fra generalforsamlingen, men det kan allerede her oplyses, at Birger Madsen, Ulstedvej 49 og Lars Nielsen, Lundemark 24 begge blev nyvalgt til bestyrelsen. Lone Vigh, Eskilshøj 3 blev genvalgt til bestyrelsen, og John Bach Thygesen, Ulstedvej 52 blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Dan Plejdrup, Ulstedvej 6 blev nyvalgt som revisor.

Den efterfølgende dag havde Lone Vigh arrangeret en indvielsesvandring af den "nye" sti i baglandet. Som det fremgår af billedet var der 15 (incl. Helen Guldbæk, som var fotograf) glade vandrere med på en dejlig tur, som varede ca. 2 timer.

 

Informationstavle

21. marts 2015

Den nye informationstavle er nu kommet op at stå - og den tager sig jo ganske godt ud.

Det er planen, at der anbringes et udhængsskab på den ene halvdel af den hvide væg. I skabet vil grundejerforeningens bestyrelse kunne ophænge relevant information til grundejerne. På den anden halvdel er det hensigten at foreningens medlemmer kan ophænge meddelelser til de øvrige grundejere - f.eks ønske/tilbud om græsslåning samt køb/salg af effekter.

Efter besøget af Egon

18. januar 2015

Efter at stormen er stilnet af, har det været muligt at komme ned på stranden og besigtige de forvoldte skader.

Udover at klinten er alvorligt eroderet mange steder, så er det desværre også gået ud over 3 af vores trapper.

De mindste skader findes på den lange trappe med midterafsatsen. Her skal betonfliserne nede ved trappefoden lægges tilbage på plads.

Lidt værre er det med den lange lige trappe, som har mistet sin forankring midt på trappen. Det betyder, at den nu er meget gyngende at gå på.

Værst er det gået ud over den korte trappe længst mod øst. Her er skræntkanten skredet ned, så trappen har mistet forbindelsen til skrænten (billedet) !

Alle 3 trapper vil blive repareret hurtigtst muligt.

Egon besøger Fur

11. januar 2015

Den kraftige storm - kaldet Egon - har presset meget vand ind i Limfjorden med det resultat, at vandstanden omkring Fur er kraftigt forøget.

Kombinationen af den kraftige blæst og den høje vandstand betyder, at det går alvorligt ud over Ulsted områdets klinter, som mange steder er skredet 1-2 meter ud i Limfjorden.

Vejvedligehold

27. november 2014

Efterårets kraftige regnbyger har været medvirkende til, at vores private fællesveje efterhånden mange steder havde fået nogle kedelige huller. Vores private "vejmand" har nu været en tur gennem området for at udbedre skaderne.

Støj fra Damolin

17. november 2014

På generalforsamlingen i 2013 blev det - på et forslag fra Jette Rosenberg og Jens Ole Krogh, Ulstedvej 12 - besluttet, at bestyrelsen skulle tage en drøftelse med Damolin, med henblik på at få støjen fra fabrikken reduceret.

Bestyrelsen fik herefter aftalt et møde med Damolins direktør og fabrikschef, som begge tog tilbagemeldingen meget alvorligt. Damolin kunne straks pege på adskillige potentielle støjkilder - gummigedens skovlrensning, lejer på rullebånd, åben port til knusemaskine og ventilatorer.

Damolin igangsatte straks en række støjreducerende tiltag, som blev afsluttet sidst på vinteren 2014.

Det blev herefter aftalt, at grundejerne i Ulsted sommerhusområde - hen over sommeren 2014 - skulle vurdere støjniveauet fra Damolin, hvilket grundejerne blev opfordret til på generalforsamlingen i maj 2014.

Bestyrelsen har medio november 2014 igangsat en undersøgelse af støjoplevelsen hos samtlige medlemmer - med det formål at kunne give Damolin en kvalificeret tilbagemelding på støjklagen fra 2013.

 

18. december 2014

Støjundersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet er udsendt til samtlige medlemmer - samt til Damolin.

Affaldspladsen på Færkeroddvej

9. november + 28. november 2014

Den gamle affaldsplads på Ulstedvej (ud for nummer 37) blev fjernet i starten af august måned - umiddelbart efter at de nye miljøstationer var blevet taget i brug.

Det har imidlertid taget meget lang tid at få fjernet den gamle affaldsplads på Færkeroddevej, men efter adskillige opfordringer fra bestyrelsen har Nomi4s nu lovet, at pladsen vil blive sløjfet i uge 47.

Her i uge 48 kan vi desværre konstatere, at affaldspladsen endnu ikke er blevet sløjfet, men nu har direktøren for selskabet lovet, at det sker senest med udgangen af uge 49.

Så lykkedes det - de gamle containere er væk !!

Nye miljøstationer ...

22. auguast 2014

Skive Kommune har besluttet at alle sommerhusområder i kommunen skal have nye og tidssvarende miljøstationer - som omtalt på generalforsamlingerne i 2013 og 2014.

For Ulsted sommerhusområde betyder det, at renovationsposerne forsvinder, og det gør også de to eksisterende renovationspladser på Ulstedvej og Færkeroddevej.

Den nye løsning bliver to store miljøstationer, som placeres langs Ulstedvej. Den ene hvor Gl. Lundgårdvej udmunder i Ulstedvej, og den anden ved det skarpe knæk på Ulstedvej. Hver miljøstation vil bestå af  delvis nedgravede beholdere til henholdvis dagrenovation, flasker/glas, papir, metal/plast og batterier.

De nye miljøstationer blev etableret i slutningen af juni og begyndelsen af juli. Renovationsselskabet har efterfølgende informeret alle grundejerne om, hvorledes affaldssorteringen fremover skal foretages.

NB:  Bestyrelsen anbefaler, at der anbringes tydelig oplysning om affaldsortering og -aflevering i de sommerhuse, der udlejes !

 

Miljøstationen ved Ulstedvej 10
Miljøstationen ved Ulstedvej 37